Styrelse

Styrelsen har enligt stiftelsens stadgar till uppgift att tillvarata och förvalta Hilma af Klints efterlämnade verk. Stiftelsen främjar även akademisk forskning om Hilma af Klint och hennes arbete. Stiftelsens verksamhet finansieras av egna intäkter och genom donationer.

Enligt stadgarna ska styrelsen bestå av tre till fem personer. Huvudparten av styrelsen ska var medlemmar av Antroposofiska Sällskapet. Huvudmannen för släkten af Klint är självskriven ordförande, men han kan utse någon annan av släkten af Klint i sitt ställe.

Styrelsen för Stiftelsen Hilma af Klints verk strävar efter att hennes arv ska fortsätta att inspirera och beröra människor världen över. Styrelsen är vid sin förvaltning av stiftelsen skyldig att agera i enlighet med stiftelselagen och stiftelsens stadgar.

Styrelsens nuvarande sammansättning har fastställts av Förvaltningsrätten i Stockholm. Saken överklagades till Kammarrätten i Stockholm och Högsta förvaltningsdomstolen, som inte medgav prövningstillstånd.

Mer information om stiftelsens syfte och verksamhet finns i stadgarna och testamentet som är publicerade på denna webbplats.

2023-06-07: Förvaltningsrättens dom om att avslå överklagande om stiftelseregistrering.

2023-06-19: Åklagarens beslut att lägga ned förundersökning om grov trolöshet mot huvudman.

2023-06-21: Länsstyrelsens meddelande om stiftelseregistrering.

2023-08-31: Kammarrättens beslut att inte bevilja prövningstillstånd.

2024-01-15: Högsta förvaltningsdomstolens beslut att inte bevilja prövningstillstånd.

 

Styrelse
Erik af Klint, ordförande
Anders Kumlander
Juhani Selvani
Katarina Kaila de Voto
Ulf Wagner

Adjungerade ledamöter
Louise Belfrage
Daniel Birnbaum
Karin Herméren
Julia Voss
Gitte Ørskou

VD
Jessica Höglund